De gegevens in de loonaangifte

Als een inhoudingsplichtige loonaangifte doet bij de Belastingdienst, vult hij in verschillende rubrieken gegevens in. Deze verzameling rubrieken in de aangifte noemen we de gegevensset.
 

Welke gegevens worden uitgevraagd stelt de staatssecretaris van Financiën ieder jaar vast in de Regeling gegevensuitvraag loonaangifte. In de Wet SUWI is aangegeven welke gegevens met welk doel in de loonaangifte worden uitgevraagd. Daar staat ook voor welke doeleinden de gegevens mogen worden gebruikt.

Het gebruik van gegevens uit de loonaangifte

Gegevens in de loonaangifte worden gebruikt om vast te stellen of de juiste inhouding en afdracht van loonheffingen heeft plaatsgevonden. Deze gegevens worden opgeslagen in de Polisadministratie bij UWV. Naast het vaststellen van juiste inhouding en afdracht worden deze gegevens ook gebruikt voor een behoorlijk aantal andere doeleinden in de publieke sector. Het CBS maakt er bijvoorbeeld statistieken over werk en inkomen van en uitkeringsinstanties gebruiken deze gegevens om vast te kunnen stellen of er recht op een uitkering is. Welke gegevens uitgevraagd worden bij de loonaangifte is dus niet alleen van belang voor de Belastingdienst, maar ook voor veel andere organisaties die gegevens uit de loonaangifteketen gebruiken. De gegevens worden eenmalig uitgevraagd en meervoudig gebruikt. Wijzigt er iets in wet- en regelgeving of heeft een van de eigenaren een gegeven nodig voor het uitvoeren van zijn taken dan kan dat ook leiden tot wijzigingen in de gegevensset. Deze wijzigingen worden altijd bij een jaarovergang doorgevoerd.