Gebruik van de gegevens uit de loonaangifte

Veel (overheids)organisaties maken gebruik van de gegevens uit de loonaangifteketen. Zij hebben belang bij een goed werkende keten en bij gegevens van goede kwaliteit. De grootste afnemers van de loonaangifteketen zijn de Belastingdienst, UWV en het CBS: de drie keteneigenaren. Zij gebruiken de gegevens uit de keten voor hun uitvoeringsprocessen.

Gebruik van de gegevens door de keteneigenaren

Op basis van de loongegevens heft de Belastingdienst premies en loon- en inkomstenbelasting. Ook keert de Belastingdienst op basis van die gegevens toeslagen uit. De Basis Registratie Inkomen (BRI) gebruikt de gegevens om de registratie te vullen. UWV betaalt uitkeringen op basis van de gegevens. En het CBS stelt statistieken samen die waardevolle informatie leveren over onder andere de Nederlandse arbeidsmarkt.

Regionale en sectorale arbeidsmarktgegevens van UWV en het CBS zijn van grote toegevoegde waarde voor het maken van beleid en om werknemers van werk naar werk te kunnen begeleiden.

Internationaal gebruik door UWV

Gegevens uit de loonaangifte worden niet alleen nationaal maar ook internationaal gebruikt. Op het gebied van in- en externe gegevensuitwisseling is UWV samen met de Sociale Verzekeringsbank het aanspreekpunt voor uitvoeringsinstanties in diverse landen.

UWV heeft diverse taken op het vlak van internationale gegevensuitwisseling. Denk hierbij aan het leveren van gegevens voor het verstrekken van uitkeringen aan personen die in het buitenland wonen en de handhavingstaken die hierbij horen. Ook de actieve internationale uitwisseling van vacatures behoort tot deze taken. De uitwisseling van informatie tussen de Europese lidstaten is geregeld in een Europese verordening. Om de snelheid en betrouwbaarheid van internationale gegevensuitwisseling te vergroten en het elektronisch en beveiligd te laten verlopen, is het Europese project EESSI (Electronic Exchange of Social Security Information) gestart.

Handhaving

Op het moment dat een in het buitenland woonachtige uitkeringsgerechtigde overlijdt en dit niet wordt gemeld, betaalt UWV de uitkering ten onrechte door. Het zo spoedig mogelijk verkrijgen van de overlijdensdata is daarom essentieel. In het kader van handhaving worden inkomstengegevens van verschillende landen met elkaar vergeleken. Deze gegevens zijn onder andere afkomstig uit de loonaangifteketen. UWV heeft de wens geuit om in de toekomst ook de overlijdensdata en eventuele adresmutaties te ontvangen van verzekerden die woonachtig zijn in het buitenland.

Gebruik in de SUWI-keten

Ook veel partijen in de SUWI-keten (de keten van Werk en Inkomen) maken gebruik van de loonaangifteketen.

De gemeentelijke sociale diensten gebruiken de gegevens voor het vaststellen van de bijstandsuitkeringen, het uitsluiten van samenloop van bijstand met andere inkomsten en voor het kwijtschelden van gemeentelijke belastingen.

De SVB gebruikt de dienstverbanden uit de Polisadministratie als basis voor de vaststelling of iemand verzekerd is voor de volksverzekeringen. De SUWI-partijen gebruiken de gegevens voor het uitvoeren van controles en inspecties.

Gebruik door andere afnemers

Andere afnemers die intensief gebruik maken van de keten zijn onder meer:

  • Pensioenfondsen: het Pensioenfonds Horeca en Catering neemt gegevens af voor het vaststellen van de verplichting tot deelname aan het pensioenfonds en de berekening van de pensioenpremie. Andere pensioenfondsen gebruikende gegevens voor controledoeleinden.
  • De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) neemt gegevens af voor de middelentoets bij de beoordeling van verblijfsvergunningen.
  • Het Zorginstituut Nederland gebruikt de dienstverbandgegevens voor het opleggen van bestuurlijke boetes (het uitvoeren van de wanbetalerswet).
  • Het CAK gebruikt de gegevens voor het vaststellen van de Wlz.
  • De SER legt via de Belastingdienst OR-premie op in het kader van de Wet op de ondernemingsraden.
  • Circa 350 gerechtsdeurwaarders innen boetes en betalingsachterstanden op basis van gegevens van UWV.

Daarnaast maken ook de FIOD, de Regionale meld- en coördinatiefunctie (RMC), Rijksdienst voor ondernemend Nederland en nagenoeg alle EU-landen gebruik van de gegevens.