Overleg en besturing in de loonaangifteketen

Een sterke keten is belangrijk voor een goede werking van de loonaangifteketen. Alle partijen in de keten moeten deelnemen aan de verschillende interne overleggen. In de afbeelding hieronder is weergegeven hoe deze overleggen zijn gestructureerd.

Het kernteam is het hoogste bestuursorgaan van de loonaangifteketen. Hierin nemen leden van de raden van bestuur en directies van de Belastingdienst, UWV en het CBS deel, aangevuld met de Ketenmanagers en vertegenwoordigers van de ministeries van SZW en Financiën en het Afnemersoverleg. In het Lijnmanagersoverleg zitten managers en directeuren van de Belastingdienst, UWV en het CBS. In de operationele overleggen daaronder nemen alleen managers en uitvoeringsmedewerkers van de Belastingdienst en CBS deel.
Beeld: ©Loonaangifteketen