Lijnmanagersoverleg (LMO)

Het Lijnmanagersoverleg (LMO) ziet toe op de dagelijkse gang van zaken op het gebied van beheer, exploitatie en ontwikkeling van de loonaangifteketen. Het LMO legt hier volledige verantwoording over af aan het kernteam.

Zijn er mogelijke bestuurlijke en/of politieke risico’s verbonden aan de besluiten en afspraken? Dan legt het LMO het besluit voor aan het kernteam.

In het LMO komt het volgende aan de orde:

  • strategische en tactische ontwikkelingen
  • transparantie bieden in situaties waarbij bedrijfs- en ketenbelangen al dan niet overeenstemmen
  • begrip vragen en krijgen voor elkaars zorgpunten en uiteenlopende bedrijfsbelangen
  • afstemming van de respectievelijke toegekende prioriteit, beschikbaar gestelde capaciteit en middelen en genomen besluiten door de lijnmanagers.