Het kernteam

Het kernteam is bestuurlijk eindverantwoordelijk voor de loonaangifteketen.

Het kernteam bepaalt de kaders voor de werking en ontwikkeling van de loonaangifteketen. Aanvullingen en afwijkingen op de kaders worden via het Lijnmanagersoverleg (LMO) voorgelegd aan het kernteam. Het kernteam stelt deze vervolgens vast.

Het kernteam kan zowel vooraf als achteraf ingrijpen op de kaders voor uitvoering op het gebied van beheer en exploitatie van de loonaangifteketen.
De voorzitter van de Raad van Bestuur van UWV, de Directeur-generaal van de Belastingdienst en de ketenmanager leggen hierover verantwoording af aan de bewindslieden (de minister van SZW en de staatssecretaris van Financiën) via het jaarverslag van UWV en het reguliere beheersverslag van de Belastingdienst.