Tactisch operationeel productieoverleg (TOP)

Het TOP bewaakt de dagelijkse gang van zaken op het gebied van beheer en exploitatie van de loonaangifteketen.

Het TOP legt hier volledige verantwoording over af aan het LMO. Verder onderneemt het TOP diverse initiatieven als er zorgpunten zijn die voortkomen uit toegekende prioriteit, beschikbaar gestelde capaciteit en genomen besluiten of verstoringen binnen de processen en (geautomatiseerde) systemen.

Zijn besluiten en aanvullende afspraken binnen het TOP tactisch van aard? Dan worden deze voorgelegd aan het LMO om formeel goedgekeurd te worden. Zijn zij strategisch van aard? Dan wordt vanuit het TOP een besluit gevraagd aan het LMO.