Tactisch Ontwerp Overleg (TOO)

Het TOO bewaakt de dagelijkse gang van zaken op het gebied van ontwikkeling van de loonaangifteketen.

Het TOO legt hier volledige verantwoording over af aan het LMO. Deze verantwoording legt het TOO af via de bestuurlijke rapportage ‘continuïteit loonaangifteketen’.

Het TOO ziet erop toe dat de afgesproken stuurinformatie is opgenomen en bekijkt de aandachts- en zorgpunten die ontstaan. Deze kunnen het gevolg zijn van onder andere toegekende prioriteit, beschikbaar gestelde capaciteit en middelen en genomen besluiten.
Zijn de besluiten en aanvullende afspraken binnen het TOO tactisch van aard? Dan legt het TOO het besluit voor aan het LMO om formeel goedgekeurd te worden. Zijn zij strategisch van aard? Dan wordt vanuit het TOO een besluit gevraagd aan het LMO.