Premies werknemersverzekeringen

Werknemersverzekeringen zijn verplichte verzekeringen voor werknemers. De verzekeringen zorgen voor een uitkering bij onvrijwillige werkloosheid en arbeidsongeschiktheid.

De uitvoering van de werknemersverzekeringen

UWV zorgt voor de uitvoering van de werknemersverzekeringen (zoals WW, WIA, Wajong, WAO, WAZ, WAZO en Ziektewet) en voor arbeidsmarkt- en gegevensdienstverlening.

Een deel van de loonheffingen komt bij UWV terecht en wordt beheerd in zogeheten fondsen. Vanuit deze fondsen financiert UWV de werknemersverzekeringen. Er zijn fondsen per sector en algemene fondsen.

De belangrijkste algemene fondsen zijn:

  • het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf), voor de financiering van de WW die langer duurt dan zes maanden en voor re-integratie.
  • de Werkhervattingkas voor de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten ( WGA).
  • het Arbeidsongeschiktheidsfonds (AOF). Hieruit worden de WAO-, WIA-, WAZ- en WAZO-uitkeringen betaald.

De sectorfondsen zijn opgericht om in de verschillende sectoren waarin het bedrijfsleven is opgedeeld (er zijn er meer dan zestig) allerlei stimulerende maatregelen te nemen. Denk aan scholing en opleiding en toezicht op de uitvoering van CAO-afspraken. Ook de kortlopende uitkeringen WW(korter dan zes maanden) worden gefinancierd vanuit de sectorfondsen. De gedachte hierachter is dat door inspanningen in de sector de werkloosheid in die sector het beste kan worden teruggedrongen. Daarom gaat een deel van het geld naar deze fondsen.

Premiedifferentiatie om re-integratie te bevorderen

Om werkgevers te stimuleren hun arbeidsongeschikte werknemers actief te ondersteunen bij hun re-integratieproces, gelden voor sommige sociale verzekeringswetten verschillende premiepercentages. Een werkgever betaalt een lager premiepercentage als hij voor weinig uitkeringslasten zorgt. En hij betaalt meer naarmate dit percentage toeneemt. Dit noemen we premiedifferentiatie.

Ook bij de premiedifferentiatie speelt de loonaangifteketen een belangrijke rol. UWV kent de uitkeringslasten per werkgever en per sector. UWV berekent welk premiepercentage een werkgever in een jaar verschuldigd is en levert dit gegeven aan de Belastingdienst, die dit percentage aan de werkgever meedeelt.

Eigen risicodrager

Een werkgever wil soms het uitkeringsrisico zelf dragen of onderbrengen bij een particuliere verzekeringsmaatschappij. In dat geval kan hij besluiten eigen risicodrager te worden. De werkgever meldt dit bij de Belastingdienst, die hier na overleg met UWV een beslissing over neemt. De werkgever hoeft dan geen gedifferentieerde premie te betalen.