Loonbelasting en premie volksverzekeringen

Werkgevers, pensioenfondsen en uitkeringsinstanties (de inhoudingsplichtigen) houden de loonbelasting en premie volksverzekeringen in op het loon van de werknemer.

Wat is loonbelasting?

Loonbelasting is een directe belasting over het loon van werknemers, pensioenuitkeringen van gepensioneerden en uitkeringen van uitkeringsgerechtigden. De loonbelasting vormt een belangrijke bron van inkomsten voor de overheid.

Volksverzekeringen

De volksverzekeringen zorgen voor een inkomen bij pensioen, bij zorg, voor nabestaanden en bij het opvoeden van kinderen. Het zijn verplichte publiekrechtelijke verzekeringen voor iedereen die ingezetene van Nederland is. In bepaalde situaties kan ook een niet-ingezetene van Nederland verzekerd zijn voor de volksverzekeringen. In een aantal uitzonderlijke gevallen kan ontheffing voor de volksverzekeringen aangevraagd worden.

De volksverzekeringen zijn:

  • Algemene ouderdomswet (AOW). De AOW regelt een basisinkomen (basispensioen) voor mensen die de AOW-leeftijd hebben bereikt.
  • Algemene nabestaandenwet (Anw). De Anw regelt een financiële ondersteuning na het overlijden van de partner (en/of voor de kinderen van de overledene).
  • Wet langdurige zorg (Wlz). De Wlz regelt zorg voor mensen die de hele dag intensieve zorg en toezicht dichtbij nodig hebben, bijvoorbeeld ouderen met ernstige dementie of mensen met een ernstige verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke ziekte of handicap.
  • Algemene Kinderbijslagwet (AKW). De AKW regelt de tegemoetkoming door de overheid voor de opvoeding van een eigen, stief- of pleegkind tot achttien jaar.

Alleen voor de AOW, Anw en Wlz worden premies geheven. Voor de AKW is geen premie verschuldigd.

Wie voeren de volksverzekeringen uit?

De SVB voert de Algemene ouderdomswet (AOW), de Algemene nabestaandenwet (Anw) en de Algemene kinderbijslagwet (AKW) uit. De regionale zorgkantoren voeren de Wet langdurige zorg (Wlz) uit.