De eindresultaten van 2012

Weblog

Afgelopen week was er weer een vergadering van het kernteam loonaangifteketen, waarin onder andere de Directeuren Generaal van de Belastingdienst en het CBS en de Raad van Bestuur van UWV vertegenwoordigd zijn.

Aan de orde kwamen onder meer de gegevensset en de rekenregels waar ik een aparte blog aan zal wijden, het pensioenonderzoek waarvan de eindrapportage nabij is en de eindrapportage loonaangifteketen 2012. Van deze eindrapportage worden onderdelen in jaar- en beheersverslagen verwerkt. Ik vind het waardevol om hier een aantal resultaten te delen.

Gestelde normeisen

In 2012 is wederom aan alle normeisen die door de politiek gesteld zijn voldaan. Dit gaat bijvoorbeeld om het aangifte doen door alle inhoudingsplichtigen die in de administratie zijn opgenomen, over de uitwisseling tussen de werkgeversadministraties van de Belastingdienst en UWV, over het niet verliezen van informatiewaarde tijdens de verwerking in de loonaangifteketen, over de opslag van alle loonaangifteberichten in de polisadministratie en de beschikbaarheid hiervan voor alle afnemers, of de leveringen aan de afnemers cfm de overeenkomsten hebben plaatsgevonden, of de inhoudingsplichtigen terugkoppeling en correctieverzoeken ontvangen hebben in verband met gemaakte fouten of hoe groot de jaarloonuitvraag geweest is.

Bijna steeds spelen criteria als juistheid, volledigheid en tijdigheid een rol. De eindresultaten van de eerste zes normen variëren van 95,9 tot 100%, de jaarloonuitvraag bedraagt nog slechts 0,12% ofwel 832 inhoudingsplichtigen, een formidabel resultaat gezien het nog recente verleden.

Resultaten

Ook wordt er gerapporteerd over tijdige opname van inhoudingsplichtigen in de werkgeversadministratie (afgelopen jaar waren er ruim 73.000 verzoeken, waarvan er 99% binnen vijf werkdagen ingeschreven waren), de afhandeling van signalen van afnemers en verzekerden, waar in 2011 een start mee gemaakt is en het opleggen van correctieverplichtingen.

Daarnaast is er een aantal resultaten dat (indirect) het gevolg is van de steeds verbeterde kwaliteit van de gegevens. Ik noem onder andere de Vooringevulde Aangifte (94,1% bruikbare inkomstenverhoudingen), het tijdig afgeven van definitieve premiebeschikkingen voor inhoudingsplichtigen (>99%), een sterke vermindering van het aantal 'overschrijvers', ook van het aantal verzoeken tot terugbetaling van te veel betaalde bijdrage Zorgverzekeringswet op grond van onvolledige loongegevens. In steeds meer processen wordt de Polisadministratie leidend, nu ook bij de verrekening van de verdiensten bij WIA uitkeringen.

Tevreden over de kwaliteit

Belangrijk is dat de grootste afnemers tevreden zijn over de kwaliteit van de gegevens. Al blijven er altijd wensen, zoals meer invloed op de gegevensset, correcte data (zowel begin- als einddatum) van de inkomstenverhouding, beschikbaarheid direct na de jaarovergang, het informeren als er in het begin van de keten obstructies zijn, bij het Inlichtingenbureau gebruik kunnen maken van de RINIS-levering, (soms) gebrekkige communicatie, de oplevering van een geleidebon.

Per saldo was het kernteam van mening dat de loonaangifteketen in 2012 heeft gefunctioneerd. Geconstateerd is dat hiervoor heel veel werk verricht is en dat continue aandacht ook voor de komende jaren noodzakelijk blijft. Richting de medewerkers is dit vergezeld gegaan van een dankwoord. Dit wil ik op deze plaats ook doen aan alle inhoudingsplichtigen, softwareontwikkelaars en fiscaal intermediairs die aan de voorkant zorgdragen voor een steeds betere gegevenskwaliteit en aan alle afnemers die ons scherp houden dat gegevens in hun primaire processen bruikbaar moeten zijn.

Veel dank voor uw inspanning, de aorta van BV Nederland is er blij mee.

Mart Driessen