“Probeer niet je fouten door woorden te verbergen, maar corrigeer ze door controle”

Weblog

Wijze woorden van Pythagoras, waaraan ik moest denken toen de gebeurtenissen van de afgelopen periode rond de reken- en herleidingsregels nog eens door mijn hoofd spookten. Past slechts te erkennen dat we er als loonaangifteketen wel een beetje veel gedoe van gemaakt hebben. Ik wil me er dan ook volmondig voor verontschuldigen. Zo moet het niet nog een keer.

Toets der kritiek

Ik hoop dat het uiteindelijke resultaat, de salarisverwerking en de loonaangifte, de toets der kritiek toch redelijk kunnen doorstaan. Dat is dan vooral te danken aan de noeste arbeid van softwareontwikkelaars, die zoals iemand zei de mouwen opgestroopt en de schouders eronder gezet hebben. Daarvoor zeg ik hier en nu alvast dank. Ik heb echter ook kunnen constateren dat er binnen de loonaangifteketen hard aan getrokken is om toch te bereiken wat er nu ligt, niet alleen maar zeker ook aan de kant van OSWO. Dat verzoeken aan softwareontwikkelaars om second en third opinions direct beantwoord werden, zegt ook wel iets over de samenwerking. Ook hiervoor past een woord van dank en in het geheel past bescheidenheid.

Het begin is de helft van het geheel."

Wederom wijze woorden, nu van Plato. Daarom zullen we begin januari intern een aantal harde noten kraken, die voor structurele verbetering zorg dragen. Zoals het er nu naar uitziet krijgt OSWO vanaf 2013 de coördinerende rol, waardoor er kortere lijnen ontstaan. Op meerdere plaatsen wordt de deskundigheid verbreed. Softwareontwikkelaars worden er vroeger en meer bij betrokken. We maken afspraken rond procedures over tijdstippen waarop iets nog wel en waarop iets niet meer kan.

In het komende klankbordoverleg wordt dit besproken en kunnen de genoemde voorstellen aangevuld worden. Het geheel past dan ook binnen de inleiding zoals die door Peter Veld, Directeur Generaal van de Belastingdienst, is uitgesproken tijdens het afgelopen Jaarcongres.

Voor degenen die dit congres bijgewoond hebben, zeg ik dat gegeven nr.69 zich dan ook weer wat beter behandeld voelt...

Tenslotte wens ik alle leden van de groep loonaangifteketen een voorspoedig 2013, zowel privé als zakelijk.

Mart Driessen

Ketenmanager