De rekenregels

Weblog

Enkele maanden geleden schreef ik in een van mijn blogs over de gebeurtenissen rond de reken- en herleidingsregels: we hadden er wel een beetje veel gedoe van gemaakt! Ik heb toen toegezegd dat we in het voorjaar 2013 voor structurele verbetering voor 2014 zorg zouden dragen.

Verbeterpunten die ik toen noemde waren dat softwareontwikkelaars er actief, vroegtijdig en in voldoende mate bij betrokken zouden worden en dat er een helder stappenplan met verantwoordelijken en termijnen zou worden opgesteld. Op 7 april is het stappenplan voor de rekenregels 2014 door OSWO op het CSO-klankbord geplaatst en het wordt geagendeerd voor het komende klankbordoverleg. Door het Ministerie van Financien (AFP, DGFZ, DGBel), het Landelijk Kantoor Belastingen (concernstaf en IM/B), OSWO, (een delegatie van) het klankbordoverleg en door het ketenbureau loonaangifteketen is er veel werk verricht om dit voor elkaar te krijgen.

Constructieve samenwerking

In het bijzonder prijs ik de constructieve samenwerking waarin dit heeft plaatsgevonden. Er zijn afspraken gemaakt over hoe om te gaan met nieuwe wet- en regelgeving (omdat die gedurende het gehele jaar kan worden geformuleerd altijd lastig), het opstellen van de aprilversie rekenregels rekening houdende met bekende structuurwijzigingen (maar zonder herleidingsregels), het definitief aanpassen van de structuur van de rekenregels en de publicatie van de gewijzigde rekenregels (uiterlijk 30 juni), de definitieve voorbeeldbestanden van de tabellen in CSV (31 juli), het opstellen van de rekenvoorschriften Prinsjesdag (streefdatum definitieve versie 31 oktober), de productie witte en groene tabellen in PDF en CSV (omstreeks 7 resp. 15 november), het opstellen van de definitieve rekenregels (een dag na de stemming in de Tweede Kamer, bij wijzigingen in parameters dan wel in structuur zijn er bijzondere afspraken gemaakt), het beantwoorden van binnenkomende vragen en de evaluatie van het stappenplan rekenregels 2014 ( februari 2014 in het klankbordoverleg).

Tijdens alle stappen is er contact met (een delegatie van) het klankbordoverleg in de vorm van het vragen van advies, het geven van informatie, het reageren op voorstellen, het organiseren van (spoed)overleg, het opleveren van bestanden, de wijze van publicatie, het beantwoorden van vragen, de wijze van evaluatie. Waarschijnlijk is dat een voor de eerste keer zo nauwkeurig uitgewerkt stappenplan in de loop van het jaar nog wijzigingen behoeft; afgesproken is dat dit steeds in overleg zal plaatsvinden.

Versie 1.0 van de gegevensset

Inmiddels is door de Staatssecretaris van Financiën een versie 1.0 van de gegevensset vastgesteld. Uiteraard met een voorbehoud voor wijzigingen die later in het jaar kunnen optreden, bijvoorbeeld voortvloeiend uit het Belastingplan of wijzigingen in wetgeving van SZW of EZ. Deze versie wordt 18 april gepubliceerd. Een conceptversie is medio februari aangeboden aan de Belastingdienst, DGFZ, UWV, CBS, SZW, softwareontwikkelaars via het Klankbordoverleg Salaris en afnemers vertegenwoordigd in het Afnemersoverleg. Ook bij de totstandkoming van de gegevensset is gebruik gemaakt van een nieuwe, aangescherpte en duidelijkere procedure.

Goed idee

Als laatste wil ik in deze blog, waarin een aantal wijzigingen aan de orde gekomen is, nog iets aan de orde stellen waar ik de afgelopen weken tegenaan gelopen ben. Waarom, werd me gevraagd, kunnen we niet een keer aan de orde stellen of we het verschil tussen reken- en herleidingsregels kunnen opheffen? Het zijn verschillen die in een grijs verleden misschien logisch waren, maar in het huidige digitale tijdperk bijna archaïsch voorkomen. Het lijkt of het een eenmalige grote investering zou zijn om dit te bewerkstelligen, maar met vereende krachten valt dit enorm mee. En de winsten zouden al in hetzelfde jaar door alle gebruikers gerealiseerd kunnen worden. Kansen op fouten zouden veel minder groot kunnen worden. Een goed idee wat waard is om met elkaar te onderzoeken?

Ik hoor het graag.

Mart Driessen