De missie en visie van de loonaangifteketen

De loonaangifteketen is de financiële hoofdader en gegevensaorta van Nederland en vervult een maatschappelijke functie in de uitvoering van diverse wettelijke (inkomensafhankelijke) taken.

De loonaangifteketen maakt het makkelijker

De omgeving ziet de loonaangifteketen als een autoriteit op het gebied van gegevensmanagement en ketensamenwerking. Zij is de expert en partner waar het gaat om gegevens over dienstverbanden, lonen, verzekerings- en premieplicht. Door hergebruik van geregistreerde gegevens bespaart de overheid op uitvoeringskosten. Burgers en bedrijven worden ondersteund in het voldoen aan wettelijke verplichtingen en het realiseren van wettelijke rechten. De loonaangifteketen maakt het de Nederlandse overheid en de Nederlandse burger en ondernemer makkelijker.

Op weg naar een robuuste loonaangifteketen

De Belastingdienst, UWV en het CBS willen de loonaangifteketen als financiële hoofdader en gegevensaorta van Nederland steeds robuuster maken. Dit betekent het vergroten van het aanpassingsvermogen van de loonaangifteketen met betrekking tot toekomstige ontwikkelingen en (wets)wijzigingen. Ook is er de ambitie om het (meervoudig) gebruik van de gegevens uit de loonaangifteketen te maximaliseren. Daardoor worden een zo groot mogelijke maatschappelijke efficiency en toegevoegde waarde bereikt. Vanuit het besef onderdeel te zijn van een groter geheel, wordt vanuit de loonaangifteketen de samenwerking versterkt met de verschillende externe stakeholders, zoals burgers en bedrijven, softwareontwikkelaars, intermediairs en afnemers, maar ook met collega (basis)registraties.

De loonaangifteketen als kenniscentrum

Vanuit haar expertise en ervaring wil de loonaangifteketen een kenniscentrum worden voor ketenbreed gegevensmanagement en ketensamenwerking en actief bijdragen aan de doorontwikkeling van deze kennisterreinen en daarmee aan een betrouwbare, veilige en betaalbare digitale overheid.