Normenkader loonaangifteketen

Het normenkader loonaangifteketen geeft de prestatienormen weer die op bestuurlijk niveau zijn overeengekomen. De normen zijn de meetlat waarlangs de productie wordt beoordeeld. Het normenkader wordt jaarlijks geëvalueerd.

Norm 1

Volledig, tijdig en juist versturen van (initiële) uitnodigingsbrieven aan inhoudingsplichtigen, die nieuw zijn opgenomen in de werkgeversadministratie (WGA) van de Belastingdienst, tot het doen van de aangiften.

Norm eis normenkader: > 98% binnen 14 dagen na registratie verstuurd (deels per vier weken, deels eenmalig achteraf - na campagneperiode - gemeten).

Norm 1
Norm 1

verslagperiode  juni 2022

verslagperiode t/m 2022

Totaal aantal tijdig verzonden (initiële) uitnodigingsbrieven aan inhoudingsplichtigen     7.466 40.691
Percentage tijdigheid norm 1          100%          100%

Norm 2

Gegevens van inhoudingsplichtigen in de werkgeversadministratie (WGA) van de Belastingdienst worden overgezet naar de werkgeversadministratie van UWV.

Norm eis normenkader: > 95%, op volledigheid en juistheid (per kwartaal achteraf gemeten).

Norm 2
Norm 2

Q1 2022

(opgave

7-5-22)

Q2 2022 Q3 2022 Q4 2022 Gemiddeld in 2022
Totaal aantal mutaties in WGA BD en UWV 92.610 156.702
Totaal aantal werkgevers in  WGA UWV 758.580 764.111
Totaal aantal geconstateerde verschillen in WGA BD versus UWV 7.975 9.093
Percentage volledigheid en juistheid norm 2 99,5% 99,4 NNB NNB 99,5

Norm 3

Aan de loonaangifteketen aangeboden gegevens - via de loonaangifteberichten - verliezen geen informatiewaarde in de keten tijdens verwerking en worden inhoudelijk ongewijzigd opgeslagen in het polisdomein (Polisadministratie) en de heffingsadministratie (HLP)

Norm eis normenkader: > 95% op juistheid (per kwartaal achteraf gemeten aan de hand van een aselecte steekproef van 459 loonaangifteberichten).

Norm 3
Norm 3 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2022

Gemiddeld 
in 2022

Aantal posten juist in aselecte steekproef in de Heffingsadministratie 459 nnb
Aantal posten juist in aselecte steekproef in de Polisadministratie 459 nnb
Percentage  juistheid  norm 3 100% NNB NNB NNB NNB

Norm 4

Alle ontvangen loonaangifteberichten, uitgezonderd alle afgekeurde en in behandeling genomen uitval, worden opgeslagen in het polisdomein en zijn tijdig beschikbaar voor afnemers van loonaangifte gegevens op werknemersniveau.

Norm eis normenkader: > 97% op volledigheid en tijdigheid, binnen zes dagen na ontvangst en registratie van de loonaangifteberichten bij de Belastingdienst (per vier weken achteraf gemeten).

Norm 4

Norm 4

verslagperiode mei 2022

verslagperiode t/m 2022

Totaal aantal niet afgekeurde of uitgevallen loonaangiften opgenomen (excl. gebufferde DGA berichten) in de Heffingsadministratie BD

768.908

4.848.171

Totaal aantal niet afgekeurde of uitgevallen loonaangiften opgenomen (excl. gebufferde DGA berichten) in de Polisadministratie UWV

     768.908

4.848.171

Waarvan tijdig opgenomen in Polis, inclusief vrijgegeven eerder gebufferde DGA berichten

     767.888

4.772.378

Percentage volledigheid en tijdigheid norm 4  

         99,9%

99,2%

Norm 5

Aan de geprioriteerde afnemers van het polisdomein worden de gegevens leveringen conform de met hen afgesloten overeenkomsten beschikbaar gesteld.

Norm eis normenkader: > 95% op volledigheid en tijdigheid binnen de vastgestelde afspraken met afnemers (per vier weken achteraf gemeten).

Norm 5
Norm 5

verslagperiode 
wkn 17-20 in 2022

verslagperiode
wkn 01-53 
in 2022

Totaal aantal feitelijk geplande leveringen aan afnemers            211 1.182
Totaal aantal volledig uitgevoerde leveringen  aan afnemers             211 1.172
Totaal aantal tijdig uitgevoerde leveringen aan afnemers             211 1.117
Percentage volledigheid en tijdigheid norm 5            100%  99,7%

Norm 6

Maximale inspanning in het beperken van aangifteverzuim en het beperken van de verschillen tussen het collectieve en het nominatieve deel van de loonaangifte (voorheen additionele jaarloon uitvraag).

Norm eis normenkader: < 1% op onvolledigheid en onjuistheid van het totale aangiftebestand (per vier weken achteraf gemeten als moment beeld).

Norm 6
Norm 6

Fotomoment d.d. 07-07-2022
Inzake 2022

Totaal aantal actieve loonheffingennummers 2020 inhoudingsplichtigen
(exclusief inhoudingsplichtigen zonder fiscale rol = te late afvoer)
730.006
Totaal aantal loonheffingennummers van IHP'en met onvolledige loonaangiften, die geen aangifte hebben gedaan. 5.177
Totaal aantal loonheffingennummers (van IHP'en) met afwijking op jaarbasis > N * €13:   359
Percentage onvolledigheid en onjuistheid norm 6 0,76%

Norm 7

Inhoudingsplichtigen ontvangen een terugkoppeling en een correctie-verzoek voor de door hen gemaakte fouten in de werknemersgegevens.

Norm eis normenkader:  > 98% op een juistheid, tijdigheid en volledigheid terugkoppeling van de controleresultaten middels terugkoppelrapporten naar inhoudingsplichtigen.

Norm 7
Norm 7

Verslagperiode
mei 2022

Verslagperiode
t/m dec. 
2022

Totaal aantal terugkoppelingen 16.244 86.011
Totaal aantal juist en volledig verzonden terugkoppelrapporten 16.244 86.011
Totaal aantal tijdig verzonden terugkoppelrapporten 16.244 86.011
Percentage volledigheid, juistheid en tijdigheid norm 7 100% 100%