Normenkader loonaangifteketen

Het Normenkader loonaangifteketen geeft de prestatienormen weer die op bestuurlijk niveau  zijn overeengekomen.  De normen zijn de meetlat waarlangs de productie wordt beoordeeld. Het normenkader wordt jaarlijks geëvalueerd.

Norm 1

Volledig, tijdig en juist versturen van (initiële) uitnodigingsbrieven aan inhoudingsplichtigen, die nieuw zijn opgenomen in de werkgeversadministratie (WGA) van de Belastingdienst, tot het doen van de aangiften.

Norm eis normenkader: > 98% binnen 14 dagen na registratie verstuurd (deels per vier weken, deels eenmalig achteraf- na campagneperiode –gemeten).

Norm 1
Norm 1

verslagperiode wkn 49-52

in  2019

verslagperiode wkn 1-52

in 2019
Totaal aantal tijdig verzonden (initiële) uitnodigingsbrieven aan inhoudingsplichtigen         5.536          789.857
Percentage tijdigheid norm 1          100%          99,7%

Norm 2

Gegevens van inhoudingsplichtigen in de werkgeversadministratie (WGA) van de Belastingdienst worden overgezet naar de werkgeversadministratie van UWV.

Norm eis normenkader: > 95%, op volledigheid en juistheid (per kwartaal achteraf gemeten).

Norm 2
Norm 2 Q1 2019 Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019
Totaal aantal mutaties in WGA BD en UWV 131.719 64.519 62.423 475.807
Totaal aantal werkgevers in  WGA UWV 718.252 720.606 721.290 719.443
Totaal aantal geconstateerde verschillen in WGA BD versus UWV 16.106 3.418 3.343 4.091
Percentage volledigheid en juistheid norm 2 98,3% 99,6% 99,7% 99,6%

Norm 3

Aan de loonaangifteketen aangeboden gegevens - via de Loonaangifteberichten- verliezen geen informatiewaarde in de keten tijdens verwerking en worden inhoudelijk ongewijzigd opgeslagen in het polisdomein (Polisadministratie) en de heffingsadministratie (HLP)

Norm eis normenkader: > 95% op juistheid (per kwartaal achteraf gemeten aan de hand van een aselecte steekproef van 459 loonaangifteberichten).

Norm 3
Norm 3 Q1 2019 Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019
Aantal posten juist in aselecte steekproef in de Heffingsadministratie   451   459   457 452
Aantal posten juist in aselecte steekproef in de Polisadministratie   451   451   453 449
Percentage  juistheid  norm 3 98,3% 99,1% 99,1% 98,1%

Norm 4

Alle ontvangen loonaangifteberichten, uitgezonderd alle afgekeurde en in behandeling genomen uitval, worden opgeslagen in het polisdomein en zijn tijdig beschikbaar voor afnemers van loonaangifte gegevens op werknemersniveau.

Norm eis normenkader: > 97% op volledigheid en tijdigheid, binnen zes dagen na ontvangst en registratie van de loonaangifteberichten bij de Belastingdienst (per vier weken achteraf gemeten).

Norm 4

Norm 4

verslagperiode wkn 49-52

in  2019

verslagperiode wkn 1-52

in  2019

Totaal aantal niet afgekeurde of uitgevallen loonaangiften opgenomen in de Heffingsadministratie BD

         658.058

         8.913.889

Totaal aantal niet afgekeurde of uitgevallen loonaangiften opgenomen in de Polisadministratie UWV

         657.734

         8.908.963

Waarvan tijdig opgenomen in Polis, inclusief vrijgegeven eerder gebufferde DGA berichten

         657.696

         8.727.193

Percentage volledigheid en tijdigheid norm 4  

         100%

         99%

Norm 5

Alle ontvangen loonaangifteberichten, uitgezonderd alle afgekeurde en in behandeling genomen uitval, worden opgeslagen in het polisdomein en zijn tijdig beschikbaar voor afnemers van loonaangifte gegevens op werknemersniveau.

Norm eis normenkader: > 97% op volledigheid en tijdigheid, binnen zes dagen na ontvangst en registratie van de loonaangifteberichten bij de Belastingdienst (per vier weken achteraf gemeten).

Norm 5
Norm 5

verslagperiode  wkn. 49-52

in 2019

verslagperiode wkn. 1-52

in 2019
Totaal aantal feitelijk geplande leveringen aan afnemers             147           2.017
Totaal aantal volledig uitgevoerde leveringen  aan afnemers             147           2.016
Totaal aantal tijdig uitgevoerde leveringen aan afnemers             146           2.006
Percentage volledigheid en tijdigheid norm 5            99,7%           99,7%

Norm 6

Maximale inspanning in het beperken van aangifteverzuim en het beperken van de verschillen tussen het collectieve en het nominatieve deel van de loonaangifte (Voorheen additionele jaarloon uitvraag)

Norm eis normenkader: < 1% op onvolledigheid en onjuistheid van het totale aangiftebestand (per vier weken achteraf gemeten als moment beeld).

Norm 6
Norm 6

verslagperiode

49-52 in 2019

Totaal aantal actieve loonheffingennummers 2019 inhoudingsplichtigen
(exclusief inhoudingsplichtigen zonder fiscale rol= te late afvoer)
718.308
Totaal aantal loonheffingennummers van IHP'en met onvolledige loonaangiften, die geen aangifte hebben gedaan. 2.490
Totaal aantal loonheffingennummers (van IHP'en) met afwijking op jaarbasis > N * €13:   870
Percentage onvolledigheid en onjuistheid norm 6 0,47%

Norm 7

Inhoudingsplichtigen ontvangen een terugkoppeling en een correctie-verzoek voor de door hen gemaakte fouten in de werknemersgegevens.

Norm eis normenkader:  > 98% op een juistheid, tijdigheid en volledigheid terugkoppeling van de controleresultaten middels terugkoppelrapporten naar inhoudingsplichtigen.

Norm 7
Norm 7

Verslagmaand

Nov.

in 2019

Verslagmaand

Jan. – Nov.

in 2019
Totaal aantal terugkoppelingen 11.130 152.606
Totaal aantal juist en volledig verzonden terugkoppelrapporten 11.130 152.606
Totaal aantal tijdig verzonden terugkoppelrapporten 11.130 141.332
Percentage volledigheid, juistheid en tijdigheid norm 7 100% 97,5%