Open data en open informatie

Open data en open informatie

De loonaangifteketen staat voor zoveel mogelijk transparantie en hergebruik van data en informatie. De gegevens die via de loonaangifte van burgers en bedrijven zijn ontvangen, worden al door (overheids)afnemers gebruikt voor de eigen processen. Daar waar dat mogelijk en verantwoord is, worden data en informatie uit en over de loonaangifteketen aan burgers en bedrijven verstrekt en teruggegeven. Uiteraard met inachtneming van de privacy spelregels.

Beeld: ©Loonaangifteketen

Waarom open data en open informatie?

De loonaangifteketen onderschrijft het belang van open data en open informatie. Zodat burgers en bedrijven beter op de hoogte zijn van wat er speelt, of om hiervan gebruik te maken voor de eigen bedrijfsvoering.

Op 30 november 2017 is in het ketencafé gesproken over open data en open informatie. De presentaties van die middag vindt u hier.

Beschikbaarheid open data uit de loonaangifteketen

Sinds juni 2018 is op het Open dataportaal data.overheid.nl een aparte groep Open data loonaangifteketen beschikbaar. In deze groep staan datasets die zijn samengesteld met informatie uit de loonaangifteketen. Deze groep wordt in de toekomst verder aangevuld.

In Statline (de electronische databank van het CBS) en op data.overheid.nl vindt u ook andere datasets die open data ter beschikking worden gesteld. In 2018 worden verdere stappen gezet met informatie over de loonaangifteketen zelf. De informatie zal op deze pagina worden gepubliceerd.

Informatie over basisregistraties en de Stelselcatalogus

De overheid stimuleert het meervoudig gebruik van overheidsgegevens. Door het eenmalig verzamelen van deze gegevens worden niet alleen administratieve lasten voor burgers en bedrijven verminderd, maar worden tegelijktijd kwaliteitsverbeteringen en kostenbesparingen voor de overheid zelf gerealiseerd.

De Stelselcatalogus geeft inzicht in welke gegevens het Stelsel van Basisregistraties bevat, wat ze betekenen en hoe ze met elkaar verbonden zijn. Bijvoorbeeld van welke wetgeving de gegevens zijn afgeleid. Met die informatie kunt u bepalen of de gegevens uit de basisregistratie(s) makkelijk zijn in te passen in uw eigen werkprocessen. Onderaan deze pagina treft u de definities aan die in de Polisadministratie van UWV worden gehanteerd.

Informatie over ketensamenwerking

We leven in een tijd waarin publieke organisaties steeds meer in ketens en andere verbanden samenwerken. De achterliggende reden daarvoor is simpel, de burger en het bedrijf zien de overheid als één geheel, en verwachten dat overheidsorganisaties gegevens onderling delen en hun uitvoeringsprocessen op elkaar afstemmen. De dagelijkse praktijk toont aan dat die samenwerking over organisatiegrenzen heen nog veel taaie problemen kent en de nodige uitdagingen met zich meebrengt.

De buitenwereld brengt dergelijke problemen al snel in verband met falende ICT, maar dat blijkt in de praktijk geen afdoende verklaring. Ketensamenwerking is namelijk niet zozeer een zaak van techniek (hoewel ICT een belangrijke rol speelt) maar ook en vooral van mensen. In een keten moeten die niet alleen elkaars processen en de onderlinge verwevenheid daartussen begrijpen, maar zij moeten ook met elkaar samenwerken. Ketensamenwerking vergt van bestuurders dan ook dat ze niet alleen de techniek en de inhoud regelen maar ook uitdrukkelijk aandacht besteden aan de culturele en relationele aspecten die bij die samenwerking horen.

Op de website van NORA is uitgebreide informatie te vinden over ketensamenwerking en ketensturing, waaronder een Vragenlijst Ketensturing waarmee de beleving van organisatie overstijgende samenwerking wordt geïnventariseerd. Hier treft een nadere toelichting aan over het gebruik van de vragenlijst en de verwerking van de uitkomsten. De publicatie 'Ketens de baas' biedt u een op de praktijk gestoelde visie op het inrichten van organisatie-overstijgende samenwerking.