Loonstrook verstrekt, doe uw aangifte direct

Weblog

De actualiteit van gegevens wordt steeds belangrijker en vormt één van de grootste uitdagingen voor de toekomst. In 2016 schreef ik al eens een blog over een pilot die we uitvoerden om die actualiteit van gegevens uit de loonaangifteketen te optimaliseren door de inhoudingsplichtigen versneld aan te laten leveren.

Die pilot is succesvol afgerond en aanleiding geweest om dit jaar te starten met een project waarin we alle inhoudingsplichtigen gaan vragen om (op vrijwillige basis) eerder de loonaangifte te doen. Het doel dat we nastreven is om zoveel mogelijk inhoudingsplichtigen hun loonaangifte te laten doen in het lopende tijdvak. Daarmee zal de actualiteit van gegevens sterk toenemen.

Die actualiteit zorgt ervoor dat burgers die over recentere gegevens beschikken makkelijker een beroep kunnen doen op hun rechten bij diverse instanties. Actuelere gegevens zorgen ervoor dat meer gegevens vooringevuld kunnen worden, dat de foutkans afneemt en dat er minder vaak terugvorderingen of verrekeningen ontstaan. Dat helpt om te voorkomen dat burgers in de financiële problemen komen. Daarnaast zorgt het ook voor lagere uitvoeringskosten.

De loonaangifteketen heeft ongeveer 1.100 afnemers. Hun grootste wens is om de actualiteit van de gegevens te verbeteren. Dit project levert daar een substantiële bijdrage aan.

Beeld: ©Loonaangifteketen

Voor inhoudingsplichtigen is de winst dat zij minder vaak worden bevraagd door instanties. Daarnaast kunnen zij hun aangifte doen op het moment dat zij toch al bezig zijn met de verwerking van de loongegevens van de betreffende maand. Voor veel inhoudingsplichtigen, bleek het in de pilot, een relatief eenvoudige aanpassing in de gebruikelijke routine van het doen van de loonaangifte. Eerder aangeven loont dus voor alle partijen.

We hebben in de pilot onderzocht wanneer inhoudingsplichtigen hun aangifte versturen en wat hen momenteel nog tegenhoudt om dat in de lopende maand te doen. Daar spelen verschillende oorzaken een rol. De gedachte leeft dat gelijk met de aangifte ook de betaling gedaan moet worden. Dit is echter niet het geval. We vragen inhoudingsplichtigen nu de loonaangifte in het lopende tijdvak te doen. De betaling kan gewoon voor het einde van de maand na de loonaangifte gedaan worden. Eerder aanleveren gaat slechts over de gegevens, niet over het geld. Daarnaast is men bang dat er soms nog correcties aangebracht moeten worden. Uit de pilot is echter gebleken dat aangiften die we eerder ontvangen een betere kwaliteit hebben doordat de inhoudingsplichtige zich meer bewust is van het belang van een juiste loonaangifte.

Vaak heeft het ook te maken met ingesleten gewoonten. “We doen het al jaren zo” is een veelgehoorde kreet. Het vraagt van de inhoudingsplichtigen de bereidheid om met een frisse blik en vanuit het oogpunt van actualiteit van gegevens nog eens goed naar het werkproces te kijken en dit waar mogelijk te versnellen. Gelukkig blijken al veel inhoudingsplichtigen bereid om dit te doen.

Vanaf deze maand gaan we veel aandacht schenken aan dit project. We hebben een methode waarmee we het aangiftegedrag van inhoudingsplichtigen kunnen analyseren. Met de 10 grootste inhoudingsplichtigen zijn we in gesprek om te kijken of zij mogelijkheden zien om hun loonaangifte eerder in te leveren. Deze try-out dient ook om te kijken of de achtergrondinformatie die wij aan de betrokken medewerkers hebben verstrekt voldoet. Daarnaast gaan we op allerlei congressen en werkgeversbijeenkomsten aandacht vragen voor het ‘Eerder aanleveren’. Tenslotte  zullen we veel over dit onderwerp gaan communiceren waarbij de ervaringen en goede voorbeelden van inhoudingsplichtigen en afnemers uitgebreid zullen worden belicht.

Mocht u vragen of suggesties over dit onderwerp hebben dan kunt u natuurlijk contact met ons opnemen. Samen kunnen we het verschil maken!

Reactie toevoegen

U kunt hier een reactie plaatsen. Ongepaste reacties worden niet geplaatst. Uw reactie mag maximaal 2000 karakters tellen.

* verplichte velden

Uw reactie mag maximaal 2000 karakters lang zijn.

Reacties

Er zijn nu geen reacties gepubliceerd.