Welkom 2014

Weblog

Allereerst voor alle lezers de allerbeste wensen voor 2014, moge het zowel privé als zakelijk een heel voorspoedig jaar worden. Veel onderwerpen zijn het afgelopen jaar in deze groep langsgekomen, ik noem er enkele.

Communicatie

Het jaar begon met de langverwachte invoering van de Wet Uniformering Loonbegrip. Tijdens het kamerdebat gaf de Staatssecretaris aan dat alle vereenvoudigingen - en naar later bleek had hij er nog graag meer gezien - winnaars en verliezers kennen, dat de uiteindelijke effecten acceptabel zijn, maar dat minpunten beter gecommuniceerd moeten worden. Communicatie ik zal het vaker aanhalen.

iOverheid

Aandacht kreeg ook iBelastingdienst, als onderdeel van iOverheid. Een nog relatief nieuwe ontwikkeling die er om vraagt de samenhang der dingen te onderzoeken en e.e.a. in de brede context te bezien, maar ook oproept om dingen gewoon te doen. Dan is het wel leuk om te constateren dat in dit verband de loonaangifteketen meerdere keren als een goed voorbeeld genoemd werd.

In het in 2013 verschenen NORA dossier Ketens de baas, pijlers en bouwstenen voor ketensturing, staan de ontwikkelingen in de loonaangifteketen centraal. In haar dossiers

stelt NORA algemene uitgangspunten, principes, richtlijnen en standaarden voor ontwerp en inrichting van een dienstverlenende elektronische overheid beschikbaar vanuit de gedachte dat samenwerking sterk vereenvoudigd wordt door gebruik te maken van een gemeenschappelijk denk- en werkkader.

Ook in het afgelopen jaar was er weer grote tevredenheid over de vooraf ingevulde aangifte en de elektronische intake van uitkeringen vanwege de goede kwaliteit van de gegevens

uit de loonaangifte. Dit geldt ook voor het EBV/EPV proces en voor de gedifferentieerde premiepercentages. Deze laatste kwamen overigens wel later beschikbaar vanwege een samenloop met een grote SEPA release en onduidelijkheden n.a.v. recente jurisprudentie.

Over het speerpunt de kwaliteit van de gegevens is discussie gevoerd vanuit de gedachte dat (meer) samenwerking in de keten, door aanleveraars en afnemers gestructureerd met elkaar te verbinden, een positieve impuls hieraan zou kunnen geven.

Binnen de loonaangifteketen is er aan de voorkant al vele jaren een goed functionerend overleg met softwareontwikkelaars.Tijdens het Jaarcongres werd dit door de nieuwe voorzitter van het klankbord Leo Mommersteeg nog eens bevestigd: “Het overleg in het klankbord is naar een hoog niveau gestegen” en “Softwareontwikkelaars zijn een onmisbare partner bij het opstellen van producten voor de loonaangifteketen”. Ik bevestig beide uitspraken van Leo en dank het klankbord van harte voor de open en constructieve manier van samenwerking. Dank gaat dan uiteraard ook uit naar Jan Smits, die de afgelopen jaren de scepter gezwaaid heeft.

Toch blijkt er nadat en ondanks dat er op het terrein van de rekenregels in 2013 veel geïnvesteerd is in procesverbeteringen, een redesign van de berekeningsstructuur, eenvoudiger onderhoud, tussentijdse betrokkenheid van het klankbord (met dank aan Visma Software en APG), deskundigheidsbevordering en communicatie (had ik het al eerder over), op het laatste moment nog iets mis te kunnen gaan, erg frustrerend voor alle betrokkenen. “Verder verbeteren door samenwerken” is hier het devies dat in 2014 met hoofdletters geschreven moet worden, de “uitsmijter” van Leo tijdens het Jaarcongres. Voor het gladstrijken van de laatste plooitjes moet

ik overigens ook SAP en Salar dank zeggen. Het blijft een uitdaging om de afstemming tussen politiek, wetgeving, uitvoering en de dagelijkse praktijk met elkaar aan te pakken.

Afgelopen jaar is er sterk geïnvesteerd in verhoging van betrokkenheid en bewustzijn van de afnemers. Eerst op de bijeenkomst van het Forum Kwaliteit, vervolgens in het Afnemersoverleg Loonaangifteketen en in het Kernteam.Grote impulsen werden gegeven tijdens de Relatiedag van (UWV) Gegevensdiensten en bij de discussie over de opstart van de internet community voor afnemers (als onderdeel van een breder samenwerkingspakket), een prima initiatief dat ik van harte toejuich. Zo worden deze belangrijke partners beter en sneller betrokken bij toekomstige ontwikkelingen in de loonaangifteketen. Ik wens de initiatiefnemers alle succes in 2014. Uiteindelijk doel moet natuurlijk worden de belangen en de creativiteit van voor- en achterkant bij elkaar te brengen.

Welke uitdagingen en vragen staan ons nog te wachten in 2014? Ook hier een greep uit een groter geheel.

De contouren van BLAU (Basisregistratie Lonen, Arbeids- en Uitkeringsverhoudingen) worden zichtbaar, aan afnemers zullen structureel kwaliteitskenmerken beschikbaar gesteld worden, het onderzoek naar het gebruik van gegevens door (bedrijfstak)pensioenfondsen wordt voltooid, dit geldt ook voor het onderzoek naar de BSN verificatietool, de resultaten op het terrein van de pakketverkenning komen beschikbaar, de implementatie van het afschaffen van de weekaanleveringen vindt plaats, het onderzoek naar de werkkostenregeling wordt afgerond, ontwikkelingen op auditfile- en XBRL terrein worden zichtbaar, er komt veel nieuwe wetgeving met name op het terrein van de sociale verzekeringen op ons af (kunnen we hierbij een vuist maken voor vereenvoudiging en administratieve lastenverlichting?), verbeteringen op het terrein van het terugkoppelproces en op dat van (de samenhang in) communicatie worden verwacht, de aanbevelingen uit de doelgroepanalyse salarisadministrateurs worden uitgewerkt.......

Maar boven alles staan we voor de continuïteit van de loonaangiftestromen, van eminent belang voor de BV Nederland. En hierop aansluitend kan ik Rik bevestigen dat de eerste data die verzonden zijn in het nieuwe jaar, na een kleine startoprisping, bij de Belastingdienst binnenkomen en doorgezonden zijn naar de Polisadministratie. Dank!