Eindnotitie LAK en Open Data

In 2016 heeft de loonaangifteketen zich georiënteerd op de mogelijkheden, gevolgen en betekenis van de ontwikkelingen op het gebied van Open Data voor de loonaangifteketen. In samenwerking met de Fontys Hogescholen is eind 2016 een rapportage gepubliceerd, waarin de mogelijkheden van Open Data voor het ecosysteem worden geschetst. De rapportage geeft inzicht in de algemene ontwikkeling van Open data van de Nederlandse overheid, de positie van Belastingdienst, UWV en CBS en tot slot een schets van keuzes die voor de verdere uitrol van Open data vanuit de loonaangifteketen gemaakt kunnen worden.