Afnemersoverleg (AOL)

Het AOL is een strategisch en bestuurlijk overleg voor de afnemers van de loonaangifteketen.

Doelen

Wat probeert het AOL te bereiken?

  • het bundelen van de belangen van afnemers. Betrokken zijn bij de besluitvorming in de loonaangifteketen die de samenstelling, de stabiliteit en de kwaliteit van de gegevensleveringen raakt.
  • het bevorderen van het gebruik van zowel de collectieve als nominatieve gegevens uit de keten.

Wat doet het AOL?

Binnen het geheel van afnemers neemt het AOL besluiten over de inhoud, kwaliteit, vorm en het gebruik van gegevensleveringen uit de loonaangifteketen. Andere activiteiten van het AOL zijn:

  • het op strategisch niveau bundelen en behartigen van de belangen van alle bestaande en potentiële afnemers van gegevens uit de loonaangifteketen.
  • het bevorderen van het gebruik van de gegevens uit de loonaangifteketen. Dit doet het AOL door met bestaande en nieuwe afnemers en andere relevante partijen te communiceren en hen te informeren.
  • het bevorderen van de bekendheid van het AOL.

Het AOL maakt deel uit van de reguliere overlegstructuur van de loonaangifteketen en heeft inmiddels een vaste plaats in het kernteam. Het AOL kan het LMO vragen een impactanalyse op te stellen via een afgesproken procedure. Omgekeerd informeren de verantwoordelijke organisatieonderdelen voor het inname- en verwerkingsproces het AOL actief en tijdig over de wijzigingen in de loonaangifteketen die (mogelijk) gevolgen hebben voor de gegevensoutput. Ook kunnen het kernteam en de ketenmanager direct adviesaanvragen inbrengen bij het AOL.