De ketenmanager en het ketenbureau

De ketenmanager is verantwoordelijk voor het functioneren van de loonaangifteketen. Sinds november 2022 is dit Henk Joosten. Hij wordt ondersteund door het ketenbureau.

De ketenmanager

De ketenmanager heeft een bijzondere positie in de keten. Hij is verantwoordelijk voor het goed functioneren en het beheer van de keten. Daarnaast valt ook het (door)ontwikkelen van de keten onder zijn verantwoordelijkheid.

Op strategisch en tactisch niveau legt hij verbinding tussen de afzonderlijke belangen van de ketenpartners. De ketenmanager beschermt het horizontale ketenproces tegen eenzijdige verticale sturingsimpulsen op de keten. Dit betekent dat vanuit een gezamenlijk belang wordt gedacht. Hiermee wordt voorkomen dat de afzonderlijke belangen van de ketenpartners prevaleren.

Informatie over de realisatie van de ketendoelstelling loopt vanuit het tactische en operationele niveau naar de ketenmanager die verantwoording aflegt aan het kernteam waaraan hij ook zelf deelneemt. Escalaties binnen de ketensamenwerking lopen naar de ketenmanager en vanuit daar, indien nodig, verder naar het kernteam.

Het ketenbureau

Het ketenbureau is het stafbureau van de ketenmanager en vervult een onafhankelijke, ondersteunende, aanjagende, initiërende en bewakende rol. Vanuit de ketenpartners zijn medewerkers aangehaakt om er op toe te zien dat afgesproken maatregelen door alle betrokken organisaties worden nagekomen. Zij werken intensief met elkaar samen op een gemeenschappelijke locatie. De medewerkers zijn bekend met de doelstellingen van de keten en de betrokken organisaties, kennen de knelpunten en de beoogde oplossingen.

Het ketenbureau treedt op namens de keten en zorgt op neutrale wijze voor de verbinding tussen de ketenpartners. Het ketenbureau ziet erop toe dat de eigen belangen van de betrokken organisaties niet boven de ketenbelangen komen te staan. Het ketenbureau speelt ook een belangrijke rol bij de inhoudelijke monitoring van gezamenlijke projecten, heeft de regie op het rapportage- en verantwoordingsproces en ondersteunt de belangrijkste besluitvormende overleggen.