Een nieuw perspectief

In april is de nieuwe missie van de loonaangifteketen vastgesteld. Deze missie is tot stand gekomen met input van alle samenwerkingspartners.

De nieuwe missie luidt: 

In het belang van de maatschappij richten de samenwerkende partners binnen de loonaangifteketen zich op:

  • het door de eigenaren borgen van de continuïteit van de opbrengsten van premie- en loonheffingen en de gegevensstroom met aandacht voor kwaliteit en actualiteit,
  • het stapsgewijs en zorgvuldig verkennen en zo mogelijk verzilveren van de kansen om de publieke en publiek/private samenwerking te stimuleren door het beschikbaar stellen van (wettelijke toegestane) deelverzamelingen uit de gegevenshuishouding aan bestaande én nieuwe afnemers waarbij,
  • zo nodig het binnen waarborgen uitbreiden van de gegevenshuishouding plaats kan vinden mits, de toegevoegde waarde van deze stap aan het maatschappelijk belang evident is.

Naast het perspectief van de continuïteit, biedt deze missie ruimte om te kijken naar het benutten van het verdere potentieel van de loonaangifteketen. Zijn er nog publieke organisaties die met onze gegevens hun dienstverlening kunnen verbeteren? Welke mogelijkheden zijn er voor meer publiek/ private samenwerkingen? 
 

Tot op heden was het lastig om de gegevensset uit te breiden voor bestaande en mogelijke nieuwe afnemers. De loonaangifteketen is bijvoorbeeld al jaren in overleg  met de pensioensector omdat daar mogelijk  kansen worden gezien om de gegevens beter te benutten. Met deze missie ontstaat er ruimte om op dit dossier echt een stap vooruit te zetten.
 

Natuurlijk blijven we zorgvuldig beoordelen of een extra gegevenselement wel kan worden uitgevraagd via de loonaangifteketen en blijven we ook kijken naar het beperken van de gegevensset waar mogelijk. Kijken vanuit het maatschappelijke belang klinkt logisch, maar is ook voor de loonaangifteketen een complex fenomeen. Want welke criteria bepalen binnen de geactualiseerde missie het maatschappelijke belang? Vanuit het verleden heeft de loonaangifteketen drie ketendoelstellingen, namelijk administratieve lastenverlichting voor werkgevers, verlaging van de uitvoeringskosten voor de keteneigenaren en burgergemak.
 

Misschien zullen we gaande weg met elkaar ontdekken dat deze doelstellingen niet (meer) toereikend zijn. Op dit moment wordt in samenwerking met de Pensioenfederatie en een aantal pensioenfondsen en uitvoerders een businesscase opgesteld om te beoordelen of het volledig aansluiten door  pensioenfondsen op de loonaangifteketen een positieve bijdrage levert aan de ‘BV Nederland’, waarbij óók de toegevoegde waarde voor de deelnemers wordt meegewogen. Dat betekent concreet dat de grondslagvaststelling en de premieberekening volledig op basis van de gegevens uit de loonaangifteketen gedaan worden. De kosten en baten (ook kwalitatief!) voor alle partijen worden in beeld gebracht, even als de noodzakelijke randvoorwaarden. Het volledig aansluiten vraagt aanpassingen aan beide kanten. Het vraagt onder andere om aanpassing van regelingen waar de sociale partners uiteraard een rol in spelen, maar ook om uitbreiding van de gegevensset. Het is mooi om te zien dat de invoering van het nieuwe pensioenakkoord als hét momentum wordt gezien voor deze al lang gewenste aansluiting. 
 

Het zou fantastisch zijn als dit traject leidt tot meer pensioenfondsen, naast het Pensioenfonds voor Horeca en Catering, die hun processen volledig baseren op gegevens uit de loonaangifteketen. Aan de inzet van de betrokkenen zal het zeker niet liggen, want die zijn echt enthousiast aan de slag. Maar we weten “the devil is in the details”. 
 

Ik kijk uit naar de uitkomst van de businesscase. Als de uitkomst daar aanleiding toe geeft, zijn we dan met elkaar in staat en bereid om vanuit onze nieuwe missie de concrete uitwerking echt vorm te geven? Het proces van de samenwerking geeft energie, ook al zal het soms  vallen en opstaan zijn. Maar uiteindelijk doen we het vanwege het resultaat van de samenwerking: dit resultaat is van grote maatschappelijke betekenis. En dat is onze missie!
 

Diantha Croese, Ketenmanager loonaangifteketen