Belevingsenquête loonaangifteketen; en hoe nu verder?

Medio augustus 2018 is een enquête uitgevoerd bij participanten aan het ecosysteem van de loonaangifteketen. De globale uitkomsten van de enquête zijn gedeeld met de aanwezigen op de eerste dag van de najaarsconferentie in september en vervolgens nader bezien en besproken. Naar aanleiding van die bespreking is een aantal vervolgacties ingezet.

Uitkomsten

Er wordt hoog gescoord op creëren van meerwaarde, gezamenlijke verantwoordelijkheid en trots op de samenwerking. Lage scores worden vooral gezien op snelheid in besluitvorming, in de ontwikkelingen en het tijdig reageren op de behoeften van de onderscheiden ketenpartners, voortgang van de vernieuwing en meer fundamentele samenwerkingsvraagstukken als gelijke formele invloed en evenredigheid in financieel risico. Ook de wettelijk kaders worden alom als knellend ervaren.

Vervolg

Van belang is dat niet direct in concrete oplossingsrichtingen wordt gestapt. Daarmee zou  de door de afzonderlijke groepen gesignaleerde punten tekort worden gedaan. Reflectie op de uitkomsten, het benoemen en delen van zorgpunten en het komen tot gedragen oplossingen versterkt daarentegen het gevoel van samenwerking. Een dergelijke aanpak sluit ook aan op de wat lagere score op de stelling ‘de samenwerkingspartners reflecteren regelmatig gezamenlijk op de ervaringen in de keten’.

Doel

Dit jaar worden in aparte themasessies met de afzonderlijke  groepen van het ecosysteem de uitkomsten van de eigen groep doorgesproken, om een verdere verdieping te verkrijgen op deze punten. Vervolgens worden de uitkomsten van deze separate themasessies gebruikt voor verder overleg (begin 2019) met vertegenwoordigers van al deze groepen. Daarmee is de uitkomst van de enquête een startpunt voor de verdere versterking van de samenwerking en het wegnemen van ervaren pijnpunten.