Eerder aanleveren loon(t)

In de loop van deze week ontvangen alle werkgevers (en ook uitvoeringsinstanties zoals UWV, SVB en pensioenfondsen) de Aangiftebrief 2019. In de bijlage bij deze brief wordt hen gevraagd om (op vrijwillige basis) de maandelijkse (of vier-wekelijkse) loonaangifte eerder, dat wil zeggen tegelijkertijd met of kort na de salarisbetaling en voor de eerste kalenderdag van de volgende maand, aan te leveren. De gegevens uit deze loonaangiften worden namelijk steeds belangrijker voor de dienstverlening van publieke organisaties aan burgers.

De bruikbaarheid van deze gegevens wordt groter (en de dienstverlening beter) naarmate de actualiteit toeneemt. Een paar voorbeelden: 

  • Burgers kunnen (voor een deel) afhankelijk zijn van uitkeringen (zoals bijstand of WW) en/of toeslagen. Publieke organisaties die hiervoor verantwoordelijk zijn, werken steeds vaker met het voorinvullen van gegevens om fouten in de opgave door burgers te  voorkomen. Als werkgevers de loonaangifte eerder aanleveren, kunnen in meer situaties de gegevens vooraf ingevuld worden. Hiermee worden fouten tegengegaan bij het handmatig overnemen van gegevens door de aanvrager. Uitkeringen en toeslagen kunnen in één keer juist worden bepaald en toegekend waarmee verrekeningen en terugvorderingen worden voorkomen.
  • Bij het aanvragen van een hypotheek hebben burgers vaak een werkgeversverklaring nodig, met zo actueel mogelijke gegevens. In plaats van deze werkgeversverklaring maken steeds meer banken gebruik van een gewaarmerkt digitaal verzekeringsbericht. Dit digitaal verzekeringsbericht kan de burger voortaan zelf direct opvragen via MijnOverheid.nl. Het voordeel hiervan is dat werkgevers niet meer ‘lastig gevallen’ worden met het (tijdrovende) samenstellen van de werkgeversverklaring en de burger sneller over de informatie beschikt om met zijn of haar bank in overleg te treden.

Minder correcties en verrekeningen achteraf

De loongegevens die werkgevers aanleveren komen in de polisadministratie bij UWV.
Het eerder aanleveren van de loonaangifte heeft als voordeel dat publieke organisaties in hun dienstverlening gebruik kunnen maken van de meest actuele gegevens. Voorbeelden daarvan zijn UWV voor de WW-uitkeringen en het digitaal verzekeringsbericht en de gemeenten voor bijstandsuitkeringen. Dit voorkomt uitvraag van gegevens bij werkgevers en burgers en leidt voor burgers tot minder misverstanden, fouten, onrechtmatige uitkeringen, verrekeningen achteraf, betalingsachterstanden en - in het slechtste geval - beslagleggingen.

Zo levert het eerder aanleveren van de loonaangifte een belangrijke maatschappelijke bijdrage aan de publieke dienstverlening aan (veelal) kwetsbare groepen in de samenleving.

Overigens blijft de betalingstermijn voor werkgevers ongewijzigd. De bedragen voor de loonbelasting en premies werknemersverzekeringen hoeven niet eerder betaald te worden.

Actuele gegevens logische vervolgstap kwaliteitsverbetering gegevens

In de afgelopen jaren zijn er goede resultaten geboekt in het verbeteren van de kwaliteit van gegevens. Het toewerken naar actuele gegevens is een logische vervolgstap hiervan.

We streven ernaar dat eind 2019 tenminste 70% van alle loonaangiften door inhoudingsplichtigen worden ingestuurd voor het einde van het loontijdvak.

In de bijlage van de aangiftebrief vraagt de Belastingdienst ook aandacht voor het Forum Salaris, het online platform voor salarisprofessionals waar vakkennis, vragen en ervaringen met vakgenoten kunnen worden gedeeld. We nodigen werkgevers uit hun salarisprofessional te stimuleren om aan dit forum deel te nemen. Zo komen we met elkaar tot een zo hoog mogelijke kwaliteit en actualiteit van de loonaangifte.

Loonstrook verstrekt, doe uw aangifte direct!